Novela prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení - 19. 12. 2016

14. prosince 2016 byly matriční úřady informovány o novele prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách. Tato vyhláška mění formát Dotazníku k uzavření manželství, Protokolu o uzavření manželství, ale také zápis místa matriční události (přesné znění). Účinnost je od 1. ledna 2017.  V týdnu od 19. do 23. prosince bude firma GSoft provádět analýzu nasazení novely na několika velkých matričních úřadech. Do 31. prosince se pokusíme naprogramovat upravenou verzi aplikace Matrika, která bude tyto nové vlastnosti obsahovat. Od 2. ledna 2017 se bude nová verze postupně instalovat na matriční úřady. V průběhu ledna pak pravděpodobně budou vydány upravené verze aplikace Matrika, až se vše odzkouší v praxi. Bohužel bylo znění novely opět uveřejněno velmi pozdě, takže je nutné postupovat provizorním zrychleným způsobem.

Stručné vysvětlení připravovaných nových vlastností:

§9 Uvedení místa matriční události
(1) Místo matriční události se v zápise uvede
a) názvem obce, a je-li členěna na části, též názvem její části, popřípadě i názvem katastrálního území, a číslem popisným nebo evidenčním; shoduje-li se název obce s názvem části obce, část obce se neuvádí,
b) v hlavním městě Praze názvem části obce obvodu, katastrálního území, číslem popisným nebo evidenčním.
- pouze zpřesnění ustanovení – nadále se bude uvádět Praha 1 až Praha 10

§10 Uvedení místa narození, státního občanství, pohlaví, rodného příjmení a trvalého pobytu
(1) Místo narození, nejde-li o zápis matriční události, se uvede v zápise
a) Názvem obce nebo vojenského újezdu a okresu, v hlavním městě Praze názvem obvodu, jde-li o narození v České republice, nebo
b) Názvem obce a názvem státu, jde-li o místo narození v cizině.
- namísto Praha se bude uvádět Praha 1 až Praha 10

Dotazník k uzavření manželství
Předběžně jsme se dohodli, že budeme po uzavření manželství:
a) Užívat společné příjmení
muž………………………………………………….
žena………………………………………………….
b) Užívat každý své dosavadní příjmení a společné děti budou užívat příjmení
muž………………………………………………….
žena………………………………………………….
Děti……………………………………………………
c) Užívat společné příjmení a muž*) žena*) budou užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí
muž………………………………………………….
žena………………………………………………….
děti……………………………………………………

Předběžně jsme se dohodli, že
a) Příjmení jednoho z nás bude naším příjmením společným
muž………………………………………………..
žena………………………………………………
b) si oba svá příjmení ponecháme a prohlásíme, které z našich příjmení bude příjmením našich společných dětí
muž………………………………………………….
žena………………………………………………….
děti……………………………………………………
c) příjmení jednoho z nás bude naším příjmením společným, a muž - žena *), jehož - jejíž*) příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení
muž………………………………………………….
žena………………………………………………….
děti……………………………………………………

V části Dotazníku k uzavření manželství „Doklady k uzavření manželství (vyplní matrikář), se v oddíle doklad o státním občanství doplní odkaz***) na následující text uvedený na konci dotazníku k registrovanému partnerství:
„Je-li snoubenec v rozhodné době státním občanem České republiky a považuje-li ho za svého občana také jiný stát, je rozhodné státní občanství České republiky. Je-li snoubenec v rozhodné době zároveň občanem několika cizích států, rozhoduje státní příslušnost nabytá naposled, pokud vzhledem k životním poměrům osoby nepřevažuje výrazně její poměr k jinému cizímu státu, jehož je občanem; v takovém případě rozhoduje státní příslušnost tohoto státu (§ 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).".

Protokol o uzavření manželství
Snoubenci se dohodli, že budou:
a) Užívat společné příjmení
muž………………………………………………….
žena………………………………………………….
b) Užívat každý své dosavadní příjmení a společné děti budou užívat příjmení
muž………………………………………………….
žena………………………………………………….
Děti……………………………………………………
c) Užívat společné příjmení a muž*) žena*) budou užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí
muž………………………………………………….
žena………………………………………………….
děti……………………………………………………

Snoubenci se dohodli, že
a) Příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným
muž………………………………………………..
žena………………………………………………
b) si oba svá příjmení ponechají a prohlásili, které z jejich příjmení bude příjmením jejich společných dětí
muž………………………………………………….
žena………………………………………………….
děti……………………………………………………
c) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a muž - žena *), jehož - jejíž*) příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení
muž………………………………………………….
žena………………………………………………….
děti……………………………………………………

Matriční tiskopisy Dotazník k uzavření manželství, Protokol o uzavření manželství a Dotazník k registrovanému partnerství vydané podle dosavadních právních předpisů mohou být používány do 31. prosince 2025 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny.