Vyhláška č. 387/2015 Sb. (změna tisku rozen na matričních dokladech) - 23. 12. 2015

Dne 23. 12. 2015 jsme ze stránek Ministerstva vnitra získali částku č. 163 Sbírky zákonů (ke stažení zde), která bude rozeslána dne 28. 12. 2015, a která obsahuje vyhlášku č. 387/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb. V bodu 2 čl. I se uvádí, že v § 10 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) V zápise se k příjmení zapisované osoby vyplní údaj o rodném příjmení pouze tehdy, je-li její aktuálně užívané příjmení odlišné od příjmení rodného.

Tedy matriční doklady se budou tisknout tak, jak se tiskly před rokem. Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.

V matričních knihách byl upraven tisk položky rozen na druhopisech matričních dokladů. V tiskovém okně je možné zaškrtnout ´netisknout stejné rozen jako příjmení´. Položka rozen se pak již netiskne, pokud je stejná, jako příjmení.